Kvalité och Miljö

CEOS miljöpolicy

Vår verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning utifrån bolagets ekonomiska och tekniska resurser. Trä som förnyelsebart och kretsloppsanpassat material utgör en god grund för detta. Miljöarbetet skall bedrivas med målet att uppnå ständiga förbättringar och förebyggande av miljöförorening.

 • Vi ska fastställa och följa upp konkreta miljömål för verksamheten.
 • Vi skall uppfylla lagar och andra relevanta krav inom miljöområdet som berör vår verksamhet. 
 • Vi ska arbeta för att den energi vi förbrukar kommer från förnyelsebara energikällor. Användningen av ändliga energiresurser ska präglas av energihushållning.
 • Vid inköp av varor och tjänster ska deras påverkan på yttre miljö och arbetsmiljö ingå som en del av bedömningen.
 • Vi ska påverka leverantörer och andra samarbetspartners så att de medverkar till att uppfylla vår miljöpolicy.
 • Samtliga medarbetare ska ha den kompetens som krävs och resurser ska finnas för att uppfylla miljöpolicyns krav och intentioner. 
 • Vår kommunikation inom miljöområdet mot egen personal, kunder och övriga intressenter skall vara öppen och saklig.

CEOS har som mål att överträffa våra kunders förväntan

Oavsett var och hur kunden gör affärer med CEOS skall man kunna lita på att vi levererar produkter och tjänster som håller den standard som våra kunder har rätt att kräva.CEOS strävar efter att bli branschens ledande företag inom såväl kvalitets- som miljöområdet. Dessa frågor är därför centrala i våra olika verksamheter och beslut. Miljöarbetet grundar sig i varje medarbetares kunskaper, insikt och engagemang.

För CEOS är det en självklarhet att den verksamhet vi bedriver ska ske med minimal miljöpåverkan.CEOS är certifierad leverantör

FSC®

 • FSC - är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council®
 • FSC - främsta verktyg är att utveckla regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt. FSC tio grundprinciper gäller för alla certifieringar i hela världen. 
 • FSC - regler slår bland annat vakt om hotade djur och växter markens framtida förmåga att bära skog säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen urbefolkningars rättigheter.
 • FSC - märket visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC certifierad skog. Det gör att du kan känna dig trygg med att dessa produkter har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt. 

Läs mer om FSC:s hemsida 


PEFC

 • Sedan 2018 är vi certifierade enligt PEFC, ett globalt certifieringssystem som garanterar att flertalet av våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk.
 • Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard.

Läs mer om PEFC på www.pefc.se 


CEOS erbjuder produkter som är licensierade av Svanen

Som ett led i att driva utvecklingen framåt med att erbjuda marknaden produkter som visar större hänsyn till vår miljö är det glädjande att vi även kan erbjuda våra kunder produkter som är licensierad av Svanen.

© CEOS | kundtjanst@ceos.se | Organistationsnummer - 5567123319