Kvalité och Miljö

CEOS miljöpolicy

Vår verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning utifrån bolagets ekonomiska och tekniska resurser. Trä som förnyelsebart och kretsloppsanpassat material utgör en god grund för detta. Miljöarbetet skall bedrivas med målet att uppnå ständiga förbättringar och förebyggande av miljöförorening.

 • Vi ska fastställa och följa upp konkreta miljömål för verksamheten.
 • Vi skall uppfylla lagar och andra relevanta krav inom miljöområdet som berör vår verksamhet. 
 • Vi ska arbeta för att den energi vi förbrukar kommer från förnyelsebara energikällor. Användningen av ändliga energiresurser ska präglas av energihushållning.
 • Vid inköp av varor och tjänster ska deras påverkan på yttre miljö och arbetsmiljö ingå som en del av bedömningen.
 • Vi ska påverka leverantörer och andra samarbetspartners så att de medverkar till att uppfylla vår miljöpolicy.
 • Samtliga medarbetare ska ha den kompetens som krävs och resurser ska finnas för att uppfylla miljöpolicyns krav och intentioner. 
 • Vår kommunikation inom miljöområdet mot egen personal, kunder och övriga intressenter skall vara öppen och saklig.

CEOS har som mål att överträffa våra kunders förväntan

Oavsett var och hur kunden gör affärer med CEOS skall man kunna lita på att vi levererar produkter och tjänster som håller den standard som våra kunder har rätt att kräva.CEOS strävar efter att bli branschens ledande företag inom såväl kvalitets- som miljöområdet. Dessa frågor är därför centrala i våra olika verksamheter och beslut. Miljöarbetet grundar sig i varje medarbetares kunskaper, insikt och engagemang.

För CEOS är det en självklarhet att den verksamhet vi bedriver ska ske med minimal miljöpåverkan.CEOS är certifierade FSC®- och PEFC-leverantörer

FSC® (Forest Stewardship Council)

 • FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 
 • FSC®-märkningen på en träprodukt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från en skog som brukas enligt definierade krav för hänsyn till natur-och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel, det vill säga på ett hållbart sätt.
 • CEOS är en FSC® certifierad leverantör sedan år 2013 med ett så kallat spårbarhetscertifikat, som garanterar att flertalet av våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk. Detta innebär att det finns rutiner och arbetssätt som säkerställer spårbarhet av produkterna både digitalt i affärssystem, samt fysiskt i materialhanteringen.
 • CEOS erbjuder produkter som har följande certifieringar; FSC 100 %, FSC Mix och FSC Controlled Wood.
 • FSC 100 % är en produkt som till 100 % består av certifierad råvara.
 • FSC Mix är en blandprodukt där procentandelen av produkten består av certifierad råvara.
 • FSC Controlled Wood är icke-certifierat men kontrollerat material.

Läs mer om FSC på www.se.fsc.org/se-se


PEFC

 • Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard.
 • CEOS är en PEFC certifierad leverantör sedan år 2018 med ett så kallat spårbarhetscertifikat, som garanterar att flertalet av våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk. Detta innebär att det finns rutiner och arbetssätt som säkerställer spårbarhet av produkterna både digitalt i affärssystem, samt fysiskt i materialhanteringen

Läs mer om PEFC på www.pefc.se 

CEOS lever upp till FSC och PEFC krav genom att:

 • Utföra kontroll av leverantörer gällande deras FSC® och PEFC- certifieringar
 • Ha rutiner för särhållning av certifierat och icke-certifierat material
 • Utföra korrekt märkning av fakturor och följesedlar – FSC® / PEFC- märkningen ska finnas med i varje led
 • Ha rutiner för varumärkesanvändning
 • Ha rutiner för legotillverkning för att se till särhållning av certifierat och icke-certifierat material
 • Ha ett fungerande arbetsmiljöarbete

Produktdatabaser Byggvarubedömningen, BASTA och SundaHus

CEOS arbetar med ett flertal produktdatabaser, och målet är att huvuddelen av produkterna ska vara registrerade i dessa över tid. I dagsläget används Byggvarubedömningen till största del.

Vid önskan av registrering av CEOS produkter i någon av produktdatabaserna var god kontakta Cecilia Skeppström.


CEOS erbjuder Svanenmärkta produkter

Som ett led i att driva utvecklingen framåt med att erbjuda marknaden produkter som visar större hänsyn till vår miljö är det glädjande att vi även kan erbjuda våra kunder produkter som är Svanenmärkta.

De produkter som är Svanenmärkta har benämningen ”Svanen” i produktnamnet. Dessa är även registrerade i Svanens produktkatalog; https://www.svanen.se/sok-svanenmarkta-varor-tjanster/

Vid önskan av ytterligare information eller ytterligare Svanenmärkta produkter var god kontakta Cecilia Skeppström.

© CEOS | kundtjanst@ceos.se | Organistationsnummer - 5567123319