Krav på emissioner- formaldehyd

Krav på emissioner- formaldehyd

Formaldehyd är listad i Bilagan XVII till Reach-förordningen som ett CMR-ämne och därför finns det begränsningar vid användandet av detta. Formaldehyd är klassificerad som kategori 1B cancerogen och den maximala acceptabla gränsen i konsumentprodukter är satt till max 0.1 %.

I Sverige har vi krav på att träbaserade skivor som tillverkas i Sverige eller förs in i Sverige inte får avge mer än 0,124 milligram formaldehyd/kubikmeter luft. Detta krav finns för att minska förekomsten av formaldehyd i inomhusluften som kan leda till kliande ögon, huvudvärk och andningssvårigheter.

Naturligt förekommer låga nivåer av formaldehyd i trä och träprodukter kan därmed inte vara helt fria från formaldehyd. Dock kan man reglera hur mycket formaldehyd som används i bindemedel som används vid tillverkning av limmade träprodukter, så som spånskivor, plywood, träfiberskivor och lamellträ.

Förutom nationella krav så ställs det ofta höga krav på kontroll av formaldehyd-emissioner från byggnadsmaterial i olika byggnationsprojekt, och det finns olika sätt att kontrollera detta.


Standard EN 717–1 (E1 och E2)

EN 717–1 är en europeisk standard för kontroll av avgivande av formaldehyd från träbaserade produkter. När en träprodukt är märkt med E1 betyder det att den avger mindre än 0.1 ppm formaldehyd, och om den är märkt med E2 så betyder det att den avger mellan 0.1 och 0.3 ppm formaldehyd. Detta har kontrollerats genom laboratorietester enligt standarden.

Träbaserade skivor som är CE-märkta enligt emissionsklass E1 enligt standarden SS-EN 13986 eller likvärdigt, anses uppfylla kraven för högsta tillåtna formaldehydavgivning.


CARB 2 / EPA

CARB 2/ EPA är en amerikansk standard som används för att intyga att träprodukten inte avger formaldehyd-emissioner enligt vissa maxhalter. Detta kontrolleras genom laboratorietester.

Maxhalterna är:

  • 0.05 ppm för plywood
  • 0.09 ppm för board
  • 0.11 ppm för MDF
  • 0.13 ppm för MDF under 8 mm

När en träprodukt har denna märkning betyder det antingen att formaldehyd inte är tillsatt eller att produkten avger en obetydlig mängd av formaldehyd.

CEOS har ett sortiment med 276 produkter som är CARB 2 märkta, och det är inom produktgrupperna plywood, spånskivor och MDF. Många av dessa produkter är även Svanen-märkta och FSC- eller PEFC- certifierade.


RTS - M1 och M2

RTS är en finsk emissionsklassificering av byggnadsmaterial som inkluderar testning av flertalet flyktiga organiska ämnen, cancerframkallande 1A och 1B, formaldehyd, ammoniak och bestämning av luktemission. M1 står för låga emissioner, M2 står för något högre emissioner.

Parametrar M1  M2

Emission av totala flyktiga organiska ämnen (TVOC) [mg/m2h]

<0,2 <0,4
Emission av flyktiga organiska ämnen (VOC) [µg/m3] ≤ EU-LCI ≤ EU-LCI
Emission av formaldehyd [mg/ m2h] <0,05 <0,125
Emission av cancerframkallande ämnen i kategori 1A eller 1B enligt bilaga VI till förordning (EU) nr 1272/2008 [mg/m3] 1* <0,001 <0,001
Lukt 2* Luktfri Luktfri
Emission av ammoniak [mg/ m2h] <0,03 <0,06

1* Gäller inte formaldehyd 2* Resultatet av luktprovet ska vara minst + 0,0

CEOS har ett antal produkter som är M1 certifierade, t.ex. ”Finnish Lion”, ” Björk FSC Mix Credit”och ”Gran CE2+ 100%PEFC”. 


Standard DIN EN 16516 (E05)

DIN EN 16516 är en tysk standard för kontroll av emissioner av formaldehyd från träprodukter som introducerades år 2020. Detta är en standard som främst gäller tillverkare och återförsäljare i Tyskland. E05 klassen innebär att maxvärdet för avgivning av emissioner av formaldehyd från trävaror, så som plywood, MDF och vissa typer av board, är 0.05 ppm.


Krav på Flyktiga organiska kemiska ämnen (VOC)/ formaldehyd per produktdatabas

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen har följande krav för VOC med någon av följande klassificeringar; H330, H331, H332, H336, H371, H373, H304:

Utöver detta så ställs det även krav på att det ska finnas viss dokumentation om emissioner. 


SundaHus

Produkter i SundaHus blir bedömda med A om de inte avger för höga halter av formaldehyd och inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen. Om produkten riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen så får den en lägre bedömning.

Följande krav ställs på formaldehyd:
Uppfyller E0-standarden gällande formaldehydemissioner och följande gränser: ≤ 4,0mg/100 g [EN 120-standarden], ≤ 0,050 mg·m-3 luft [EN 717-1 standarden], ≤ 0,051 ppm [ASTM E 1333-standarden], ≤ 0,4 mg·L-1 [JIS A 1460-standarden].

Följande krav ställs på VOC:
Produkten innehåller inte > 1 % flyktiga organiska ämnen klassificerade med faroangivelserna H330, H331, H332, H336, H371 eller H373.


BASTA

BASTA har en sammanräknad haltgräns på 10 % för VOC med någon av följande klassificeringar; H330, H331, H332, H336, H371, H373.


Krav på Flyktiga organiska kemiska ämnen (VOC)/ formaldehyd per certifieringssystem för byggnader

Genom att välja CEOS produkter som är märkta med Svanen och/eller CARB 2 uppfylls kraven som ställs av de olika certifieringssystemen.

BREEAM- SE
BREEAM-SE har krav på att minimera luftföroreningar inomhus, och detta ska beaktas både under design- och byggskedet. Träbaserade produkter (ej MDF) ska ha en emissionsgräns på ≤ 0,06 mg/m³, MDF- produkter ska ha en emissionsgräns ≤ 0,08 mg/m³.

Svanen
Svanen ställer krav på emissioner av formaldehyd och omfattar alla träbaserade skivor som innehåller mer än 3 viktprocent formaldehydbaserade tillsatser. Skivor som marknadsförs enbart som fasadskivor är undantagna.
Följande gränsvärden har Svanen för MDF och andra träskivor:

EN 717-1

ISO 16000-9

Testmetod för M1

ASTM E 1333 JIS A 1460
MDF 0,124 mg/m3 0,05 mg/m2/h 0,09 ppm 0,90 mg/l
Andra skivor 0,07 mg/m3 0,03 mg/m2/h 0,08 ppm 0,53 mg/l

Nordisk Miljömärkning accepterar följande certifikat som dokumentation för kravet:

  • E1-certifikat för MDF-skivor
  • M1-certifikat for MDF-skivor
  • CARB PHASE II-certifikat för alla typer av träbaserade skivor
  • Certifikat enligt Indoor Air Comfort eller Indoor Air Comfort Gold för alla typer av träbaserade skivor

LEED

För att en byggnad ska uppfylla kraven enligt LEED så ska minst 75 % av alla sammansatta träprodukter som används i byggnaden uppfylla kriterierna för avgivning av formaldehyd. Detta omfattar alla spånskivor, fiberplattor, träfaner och träkonstruktioner i kompositmaterial. Produkterna uppfyller dessa krav genom att de antingen är CARB-certifierade eller E1- certifierade.  

© CEOS | kundtjanst@ceos.se | Organistationsnummer - 5567123319