Krav på Flyktiga organiska kemiska ämnen (VOC)/ formaldehyd per produktdatabas

Byggvarubedömningen

Information om aktuella kriterier - Byggvarubedömningen


SundaHus

Produkter i SundaHus blir bedömda med A om de inte avger för höga halter av formaldehyd och inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen. Om produkten riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen så får den en lägre bedömning.

Följande krav ställs på formaldehyd:

Uppfyller E0-standarden gällande formaldehydemissioner och följande gränser: ≤ 4,0mg/100 g [EN 120-standarden], ≤ 0,050 mg·m-3 luft [EN 717-1 standarden], ≤ 0,051 ppm [ASTM E 1333-standarden], ≤ 0,4 mg·L-1 [JIS A 1460-standarden].

Följande krav ställs på VOC:

Produkten innehåller inte > 1 % flyktiga organiska ämnen klassificerade med faroangivelserna H330, H331, H332, H336, H371 eller H373.


BASTA

BASTA har en sammanräknad haltgräns på 10 % för VOC med någon av följande klassificeringar; H330, H331, H332, H336, H371, H373.