CEOS miljöpolicy

CEOS Fritzoe miljöpolicy

Vår verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning utifrån bolagets ekonomiska och tekniska resurser. Trä som förnyelsebart och kretsloppsanpassat material utgör en god grund för detta. Miljöarbetet skall bedrivas med målet att uppnå ständiga förbättringar och förebyggande av miljöförorening.

  • Vi ska fastställa och följa upp konkreta miljömål för verksamheten.
  • Vi skall uppfylla lagar och andra relevanta krav inom miljöområdet som berör vår verksamhet.
  • Vi ska arbeta för att den energi vi förbrukar kommer från förnyelsebara energikällor. Användningen av ändliga energiresurser ska präglas av energihushållning.
  • Vid inköp av varor och tjänster ska deras påverkan på yttre miljö och arbetsmiljö ingå som en del av bedömningen.
  • Vi ska påverka leverantörer och andra samarbetspartners så att de medverkar till att uppfylla vår miljöpolicy.
  • Samtliga medarbetare ska ha den kompetens som krävs och resurser ska finnas för att uppfylla miljöpolicyns krav och intentioner.
  • Vår kommunikation inom miljöområdet mot egen personal, kunder och övriga intressenter skall vara öppen och saklig.

CEOS Fritzoe har som mål att överträffa våra kunders förväntan

Oavsett var och hur kunden gör affärer med CEOS Fritzoe skall man kunna lita på att vi levererar produkter och tjänster som håller den standard som våra kunder har rätt att kräva.CEOS Fritzoe strävar efter att bli branschens ledande företag inom såväl kvalitets- som miljöområdet. Dessa frågor är därför centrala i våra olika verksamheter och beslut. Miljöarbetet grundar sig i varje medarbetares kunskaper, insikt och engagemang. För CEOS Fritzoe är det en självklarhet att den verksamhet vi bedriver ska ske med minimal miljöpåverkan.